Gourmet Sentai - Bara Yarou (JPN) (1.0)
Label:美食戦隊 薔薇野郎
Region:SHVC-AV6J-JPN
Revision:SHVC-AV6J-0
Board:SHVC-1A0N-30
Size:0x200000
SHA256:8d4e736e1876182a5cc6d9dcc3ca4eb36b16485bc35e2f40e750d023138ada43

Memory

Type:ROM
Size:0x200000
Content:Program

Back